Pərakəndə ticarət


Əhalinin istehlak məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində pərakəndə ticarət müəssisələrinin rolu və əhəmiyyəti xeyli vacibdir. 
Bu sahədə sizə verəcəyimiz konsultasiya dəstəyi ticarətin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri - pərakəndə ticarət  şəbəkələrini  genişləndirmək, iri ticarət müəssisələrinin sayını artırmağa xidmət edəcək.
Xidmətlərimizə daxildir:
- Strateji planlaşdırma;
- Daşınmaz əmlakın idarə olunması;
- Vergilər – mənfəət vergisi, ƏDV;
- Maliyyə idarəetməsi və nəzarəti;
- Böyümə prosesinin maliyyələşdirilməsi və ardıcıllığı;
- İşçilərin mükafatlandırılması və motivasiyası;
- İT sistemləri;
- Saxtakarlığın müəyyən edilməsi və qarşısınn alınması;
- Korporativ idarəetmə.