Qiymətləndirmə


Qiymətləndirmə dedikdə, dəyərin qiymətləndirilməsi üçün konkret vəzifə və qaydaların müəyyənləşdirilməsini, lazımi məlumatların toplanılmasını, real proqnozlara nail olunmasını, onların təhlilini və konkret obyektin dəyərinin dəqiq hesablanmasını nəzərdə tuturuq.

Geniş spektra sahib qiymətləndirmə prosesi təcrübəli expertlərimiz tərəfindən aparılır, bazar dəyəri müəyyənləşdirilir və mövcud resurslardan effektiv istifadə üçün sizə istiqamətlər təklif edilir.

 

Xidmətlərimizə daxildir:

-Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi;
-Torpaq və faydalı qazıntıların qiymətləndirilməsi
;
-Qeyri-maddi aktivlərin, o cümlədən intellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi
;
-Müəssisənin (biznesin) qiymətləndirilməsi
;
-İnvestisiya layihələrinin və biznes planın qiymətləndirilməsi
;
-Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi
;
-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatların qiymətləndirilməsi
;
-Aksiyaların, veksellərin və digər qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi
;

-Nəqliyyat vasitələrinin, qurğuların və maşınların qiymətləndirilməsi.